Preko polja trapću kola

Preko polja trapću kola

Zoro, Zoro moja

Zoro, Zoro, Zorice

a ko li je u kolima

Zoro, Zoro moja,

Zoro, Zorice

 

U kolima draga moja

Zoro, Zoro moja

Zoro, Zoro, Zorice

na volove podvriskuje

Zoro, Zoro moja

Zoro, Zoro, Zorice

 

Na volove podvriskuje

Zoro, Zoro moja

Zoro, Zoro, Zorice

 

A na mene namiguje

Zoro, Zoro moja

Zoro, Zoro, Zorice